บริษัท ร่วมหุ้นและประเภทของ บริษัท นี่เป็นผลตามธรรมชาติของวัตถุประสงค์กระบวนการพัฒนาทรัพย์สินส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนหนึ่งการผลิตเทคโนโลยีองค์กรด้านการเงินจะสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดสำหรับการเกิดรูปแบบใหม่ขององค์กรการผลิตโดยพื้นฐานของการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของผู้ถือหุ้นหลายราย การลงทุนในวิสาหกิจดังกล่าวผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้และกลายเป็นเจ้านายของตน

บริษัท ร่วมหุ้นและประเภทของ บริษัท ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดเงินทุนให้กับองค์กรหนึ่งได้ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันผู้ถือหุ้นอาจแสดงด้วยบุคคลที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมผู้ประกอบการด้วยเหตุผลบางประการ ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประชุมของ JSC จะพิจารณาจากขนาดของผลงาน

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กรนี้ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ใด ๆ ที่จำเป็นต้อง จำกัด ส่วนแบ่งความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท ร่วมทุน นี่เป็นหนึ่งในรูปแบบขององค์กรและกฎหมายรูปแบบการดำรงอยู่ของวิสาหกิจ บริษัท ร่วมทุนและประเภทของหุ้นนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยการรวมทุน (การควบรวมกิจการ) ของบุคคลอื่นเข้าด้วยกันซึ่งดำเนินการผ่านการขายหุ้นที่ให้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรและทำกำไร

ตามคำจำกัดความของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียบริษัท ร่วมทุนในรัสเซียเป็นองค์กรการค้าที่มีทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นที่ได้รับการรับรองสิทธิของผู้เข้าร่วม (ผู้ถือหุ้น) ในการทำงานและทรัพย์สินของวิสาหกิจ

บริษัท หุ้นและประเภทของหุ้นแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ นี่แสดงให้เห็นในกฎบัตรและชื่อขององค์กร

บริษัท หลักทรัพย์มหาชน มีสิทธิที่จะขายหุ้นของตนได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัท ประเภทนี้มีสิทธิที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญที่เปิดกว้างและขายได้อย่างเสรีซึ่งได้รับการแก้ไขตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย บริษัท อาจดำเนินการจองซื้อหุ้นแบบปิดได้ยกเว้นในกรณีที่ความเป็นไปได้นี้ จำกัด โดยกฎบัตรของ บริษัท นี้หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายบางอย่างของสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ถือหุ้นของ OJSC สามารถเป็นแบบไม่ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม สังคมดังกล่าวมีลักษณะของการรวมกันของทุนและเจ้าของจำนวนมาก ความคิดหลักของสังคมที่เกิดขึ้นแม้ในขณะที่มีการสร้างคือการดึงดูดและความเข้มข้นของเงินจำนวนมาก (ทุน) ของบุคคลทางกฎหมายและทางกายภาพเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตและสร้างผลกำไร

ปิด บริษัท ร่วมหุ้น - เป็นวิสาหกิจที่มีหุ้นจำหน่ายได้เฉพาะในกลุ่มผู้เข้าร่วม ZAO ไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การมีส่วนร่วมในสังคมปิดไม่สามารถมากกว่าได้ห้าสิบคน หากมีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมที่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้สังคมต้องภายในหนึ่งปีกลายเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง มิเช่นนั้นจะสามารถชำระบัญชีให้กับศาลได้

ชนิดปิดของ บริษัท ร่วมหุ้นให้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้นที่จำหน่ายโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ใน บริษัท เดียวกัน หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิตามสิทธิของตน บริษัท จะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นอันดับแรก

กฎเกณฑ์ของ บริษัท กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ ดังนั้นระยะเวลาในการใช้สิทธิพิเศษควรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 และไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่เสนอหุ้นเพื่อซื้อ

สังคมซึ่งผู้ก่อตั้งคือสหพันธรัฐรัสเซียและเรื่องของตนสามารถเป็นได้เฉพาะประเภทเปิดเท่านั้น

</ p>