มีประสิทธิภาพทันสมัยองค์กรการจัดการวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพของการจัดการนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาและใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม งานนี้ไม่เพียงเพื่อความอยู่รอดในตลาดการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม

ในหลายด้านที่เกี่ยวข้ององค์กรนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ที่น่าสังเกตของด้านสังคมของกระบวนการนวัตกรรม มันเป็นเรื่องของการพิจารณารวมแรงงานขององค์กรเป็นทรัพยากรหลักของนวัตกรรม ดังนั้นการเป็นโดยตรงในกระบวนการผลิตที่สมาชิกคนแรกขององค์กรอาจจะรู้สึกความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือเทคโนโลยี มันมีอยู่ในสถานที่ทำงานโกหกน้ำพุความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จะแปลความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เบาของสถานที่และบทบาทของปัจจัยมนุษย์ในการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปสู่กับบทกวีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะขาดความสนใจของแรงงานในการฟื้นฟูของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ที่อื่น ๆ - การขาดแรงจูงใจของผู้ประกอบการ - การจัดงานของกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนการใช้แรงงานโดยเครื่อง

ดังนั้นการจัดการขององค์กรวัฒนธรรมขององค์กรควรให้การแก้ปัญหาของการสร้างแรงจูงใจขององค์กรและการบริหารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อใช้นวัตกรรม ระบบดังกล่าวสามารถแสดงได้ด้วยศักยภาพขององค์กรและการจัดการกระบวนการนวัตกรรมซึ่งเป็นชุดของโอกาสที่มีอยู่และใช้งานได้จริงขององค์กรซึ่งเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบศักยภาพขององค์กรและการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษาถึงคุณลักษณะและระดับของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการจัดการตลอดจนโครงสร้างบุคลากรองค์ประกอบขององค์กรด้านการบริหารและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับการบริหารงานในทุกระดับโดยประการแรกในฐานะนักกิจกรรมอิสระในกิจกรรมนวัตกรรมและประการที่สองในฐานะผู้สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งนวัตกรรมในทีม องค์ประกอบโครงสร้างเชื่อมโยงกับลักษณะเฉพาะของโครงสร้างขององค์กรจากมุมมองของอิทธิพลเชิงบวกหรือลบต่อกิจกรรมนวัตกรรมของกลุ่มงาน องค์ประกอบด้านบุคลากรจะประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่จะทำงานร่วมกับพนักงานขององค์กรเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเต็มที่ องค์ประกอบขององค์กรและการจัดการเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการจัดการการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมและการจัดการขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมของพนักงาน การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบที่ระบุถึงศักยภาพขององค์กรและการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับ บริษัท ในการเปิดเผยศักยภาพที่เป็นนวัตกรรมของพนักงาน

ปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นการจัดการความรู้จะกลายเป็น การจัดการความรู้คือวัฒนธรรมการจัดการองค์กรที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการบริหารงานบุคคลการจัดการนวัตกรรมและการสื่อสาร ระบบการจัดการความรู้ประกอบด้วยการเลือกความรู้จากแหล่งข้อมูลภายนอกการจำแนกการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนความรู้การตัดสินใจการรวมความรู้ในการจัดการวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรผลิตภัณฑ์บริการฐานข้อมูล

การจัดการวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันถือว่าการประเมินความรู้การวัดที่แม่นยำและการป้องกันความรู้อย่างทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่ง

บริษัท ส่วนใหญ่ใช้ระบบการจัดการความรู้ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น บริษัท ขนาดใหญ่เช่น Hewlett Packard, Coca-cola, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young องค์กรรัสเซีย ได้แก่ Lukoil, Siverstal และ Rosinter

ความรู้เป็นทรัพย์สินขององค์กรมากที่สุดเท่าที่ทุนและความรู้คือวันนี้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ

</ p>