การจัดการเงินมีความสำคัญและองค์ประกอบที่จำเป็นของระบบการจัดการของธนาคารหรือวิสาหกิจโดยรวมเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงในการทำงานของตนในสภาวะตลาดที่ทันสมัย รูปแบบการจัดการทุนคือชุดขององค์ประกอบรวมถึงหลักการและวิธีการจัดการเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและโครงสร้างเงินทุนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกณฑ์ที่สำคัญคือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

หลักการที่จะใช้รูปแบบดังกล่าวควรรวมถึง:

- ระดับของการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการโดยรวม

- ลักษณะของการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

- ความยืดหยุ่นปรับตัวและพลวัตในการจัดการ

- ความหลากหลายของรูปแบบการจัดการ

- เน้นงานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสถาบันหรือองค์กร

- การคุ้มครองตามกฎหมาย

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นจะกลายเป็นเกณฑ์หลักในการสร้างประสิทธิผล

ในขั้นตอนปัจจุบันของการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเป้าหมายของการจัดการทุนคือผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารและสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวโดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าตลาดให้มากที่สุด

การบรรลุนี้เกี่ยวข้องกับ:

- สรุปของธนาคารไปยังโหมดของการดำเนินงานเมื่อผลตอบแทนสุทธิของส่วนได้เสียและโครงสร้างที่มีพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด;

- การกระจายเงินทุนที่สร้างขึ้นตามประเภทของการใช้

- สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่ดีที่สุดในส่วนของผู้ถือหุ้นการบรรลุผลกำไรสูงสุดโดยมีระดับความเสี่ยงที่คาดไว้

- การลดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางการเงินในระดับที่วางแผนไว้ของความสามารถในการทำกำไร

- สร้างความสมดุลทางการเงินของธนาคาร

- ระดับที่จำเป็นของการควบคุมโดยผู้ก่อตั้ง;

- ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

- นำตัวชี้วัดของการหมุนเวียนเงินทุนตามความสามารถในการทำกำไรของทุน

- การลงทุนใหม่ของเงินทุนของ บริษัท ในเวลาที่เหมาะสม

ระบบควบคุมประกอบด้วยระบบย่อยต่อไปนี้:

- การจัดการทุนที่เกิดจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

- การจัดการทุนที่ยืมมาโดยใช้แหล่งข้อมูลภายในเช่นการบริจาคจากผู้เข้าร่วมการออกหุ้น ฯลฯ

- การจัดระเบียบการทำงานด้วยทุนที่กู้ยืม (ธนาคารสินเชื่อสินค้าออกพันธบัตร ฯลฯ )

- การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้าง

การบริหารเงินทุนของธนาคารเป็นไปตามกลยุทธ์และกลวิธีการจัดการ สามารถนำเสนอกลยุทธ์ในรูปแบบของทิศทางหลักในการดำเนินกิจกรรมของธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ กลยุทธ์การบริหารเงินทุนไม่ควรขัดแย้งกับกลยุทธ์การพัฒนาทั่วไปของธนาคารเนื่องจากเป็นองค์ประกอบของธนาคาร คำจำกัดความของกลยุทธ์การบริหารเงินทุนจะต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของการก่อตัวและการใช้งานเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนเป้าหมายและกิจกรรมของธนาคาร ดังนั้นกลยุทธ์การจัดการเงินทุนควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงตัวชี้วัดหลักที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการก่อตัวและการทำงานของเงินทุนเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน

กลวิธีการจัดการเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการและเทคนิคเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์เฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

การจัดการเงินเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือสองกลุ่ม:

1. ตราสารภายนอกคือชุดของกลไกควบคุมบางอย่างในระดับมหภาคที่มีผลต่อกระบวนการก่อตัวและการใช้เงินทุนในระดับจุลภาค (กฎระเบียบของธนาคารตลาดสินทรัพย์ระเบียบสกุลเงินความพร้อมของแหล่งสินเชื่อ)

2.เครื่องมือการจัดการภายในที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยภายในของการพัฒนาของธนาคารระบุโอกาสและเงินสำรองที่ซ่อนอยู่ (กลยุทธ์การสร้างทุนและนโยบายทางการเงินที่กำหนดเป้าหมายวิธีการในการเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมระบบมาตรฐานภายในสำหรับการก่อตัวของเงินทุนบางประการเป็นต้น) ...

ดังนั้นการบริหารเงินจัดให้มีการค้นหาและการตัดสินใจที่รับประกันประสิทธิภาพการใช้งานที่กำหนดโดยมีอิทธิพลต่อมูลค่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโครงสร้างและแหล่งที่มาของการก่อตัวของเงินทุน ในกรณีนี้กลไกการจัดการทุนมีไว้สำหรับ: การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการการควบคุมการดำเนินการ การพัฒนากลยุทธ์และยุทธวิธีในการบริหารจัดการทุน การใช้วิธีการและรูปแบบที่ทันสมัยในกระบวนการจัดการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ทุนและการจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสม

</ p>
อ่านเพิ่มเติม:
การทำกำไรเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ บริษัท ใด ๆ
การทำกำไรเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ บริษัท ใด ๆ
ความสามารถในการทำกำไรคืออะไรและมีการคำนวณอย่างไร?
ความสามารถในการทำกำไรคืออะไรและมีการคำนวณอย่างไร?
ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์การขายสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด
ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์การขายสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด
ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรขององค์กรใด ๆ เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรขององค์กรใด ๆ เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ถาวรเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของประสิทธิภาพการผลิต
ความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ถาวรเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของประสิทธิภาพการผลิต
สูตรที่จำเป็น: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยนักลงทุน
สูตรที่จำเป็น: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยนักลงทุน
ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงผลของต้นทุนปัจจุบัน
ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงผลของต้นทุนปัจจุบัน
ความสามารถในการทำกำไรของการผลิตแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกิจกรรมนวัตกรรมอย่างไร
ความสามารถในการทำกำไรของการผลิตแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกิจกรรมนวัตกรรมอย่างไร